การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นิยมจัดทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล เป็นการจัดเครื่องบูชาที่มุ่งความเป็นระเบียบและสวยงาม การจัดโต๊ะหมู่
บูชาแยกประเภทได้เป็น หมู่ 4, 5 , 7, 9 ดังต่อไปนี้

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 4

การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4 นี้ มักจัดไว้ตามบ้าน หรือถ้าเป็นพิธีก็ใช้เฉพาะที่คับแคบ วิธีจัดใช้โต๊ะสี่เหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 4 ตัว จัดวางชนกัน โต๊ะสูงสุดวางพระพุทธรูป โต๊ะรองลงมาด้านข้าง วางแจกันดอกไม้ไว้ทางด้านพระพุทธรูป ด้านนอกวางพานดอกไม้ โต๊ะตัวรองชั้นที่ 3 ตั้งด้านหน้าพระพุทธรูป วางแจกันดอกไม้ไว้ด้านขวาและวางพานดอกไม้ไว้ด้านซ้าย โต๊ะตัวรองชั้นที่ 4 ตั้งไว้ด้านหน้าของโต๊ะชั้นที่ 2 วางกระถางธูปตรงกลางตั้งเชิงเทียนขนาบข้าง

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 4 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

– กระถางธูป 1 กระถาง
– เชิงเทียน 1 คู่
– พานดอกไม้ 2 พาน
– แจกัน 2 แจกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5

การตั้งโต๊ะบูชาแบบหมู่ 5 แบบย่อชาวบ้านทั่ว ๆ ไปจัดนั้นจะใช้แจกัน 2 พาน 1 เทียน 2 กระถางธูป 1 แต่ถ้าจัดตามแบบกรมการศาสนา คือ จัดอย่างเต็มรูปแล้วจะใช้แจกัน 4 พาน 5 เชิงเทียน 6 (เต็ม 8) กระถางธูป 1

การจัดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 5 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

– กระถางธูป 1 กระถาง
– เชิงเทียน 4 คู่
– พานดอกไม้ 5 พาน
– แจกัน 2 แจกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 7

การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 7 เป็นที่นิยมใช้กันมาก วิธีจัดคือจัดโต๊ะกลางเอาด้านหน้าออก ตั้งลดหลั่นกัน 3 ตัว ด้านขวาตั้งซ้อนขวางเอาด้านข้างออกอีกด้านละ 2 ตัว รวมเป็น 7 ตัว การวางเครื่องบูชาก็วางแยกเป็นคู่ ๆ ให้ 2 ข้างเหมือนกัน ถ้าจัดอย่างย่อแบบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ใช้แจกัน 4 พาน 1 เทียน 2 กระถางธูป 1 ถ้าจัดแบบกรมการศาสนา ใช้แจกัน 4 พาน 5 เชิงเทียน 8 กระถางธูป 1

การจัดโต๊ะหมู่บูชา  โต๊ะหมู่ 7 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
– กระถางธูป 1 กระถาง
– เชิงเทียน 5 คู่
– พานดอกไม้ 5 พาน
– แจกัน 2 คู่

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9

การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 9 เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ มีโต๊ะวางประกอบกัน 9-10 ตัว วิธีจัดให้เอาโต๊ะกลางหันด้านหน้าออกตั้งลดหลั่นซ้อนกัน 6 ตัว ส่วนด้านขวางและด้านซ้ายตั้งขวาง เอาด้านข้างออกอีกด้านละ 2 โต๊ะ รวมเป็น 10 จึงเรียกว่า หมู่ 10 ต่อมานิยมจัดพานดอกไม้ไว้ตรงกลางให้ใหญ่ขึ้น เพื่อความสวยงาม โต๊ะกลางจึงถูกเอาออกเหลือเพียง 9 ตัว จึงเรียกว่า “หมู่ 9” ปัจจุบันนิยามใช้เฉพาะในงานพิธีใหญ่ ๆ เท่านั้น ถ้าจัดอย่างย่อแบบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ใช้แจกัน 4 พาน 3 เทียน 2 กระถางธูป 1 ถ้าจัดแบบกรมการศาสนาใช้แจกัน 6 พาน 7 เชิงเทียน 10 กระถางธูป 1

โต๊ะหมู่ 9 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

– กระถางธูป 1 กระถาง
– เชิงเทียน 6 คู่
– พานดอกไม้ 7 พาน
– แจกัน 3 คู่

คลิป การตั้งโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา  เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล มีเครื่องสักการะ 3 อย่างคือ
1. ธูป 2. เทียน 3. ดอกไม้

การจัดโต๊ะหมู่บูชา  ธูปสำหรับบูชาพระพุทธเจ้า

1. นิยมจุด 3  ดอกเป็นอย่างน้อย โดยหมายถึง พระพุทธคุณ ๓ ประการคือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ จึงใช้ธูป 3 ดอก จุดบูชาพระคุณทั้ง 3 นี้
2. แต่บางท่านก็อธิบายว่า ธูป 3 ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้า 3 ประเภท คือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคต พระพุทธเจ้าทั้งหลายในปัจจุบัน
3. ธูปมีกลิ่นหอม ที่แตกต่างจากกลิ่นหอมใด ๆ ในทางโลก เมื่อบุคคลสูดกลิ่นแล้ว ทำให้กิเลสยุบตัวลงทำให้จิตใจ
สงบไม่ฟุ้งซ่าน ธูปนั้นแม้ไฟไหม้หมดแล้ว กลิ่นยังหอมอบอวลอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน ดั่งพระคุณของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นที่ซาบซึ้งถึงจิตใจของบุคคลทั้งหลายสิ้นกาลนาน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา  เทียนสำหรับบูชาพระธรรม

นิยมจุดบูชาครั้งละ ๒ เล่มเป็นอย่างน้อย โดยหมายถึง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ

1. พระวินัย สำหรับฝึกหัดกาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. พระธรรม สำหรับอบรมจิตใจ ให้สงบระงับจากความชั่วทุจริตทุกประการนำแสงสว่าง
แห่งปัญญามาสู่จิตใจ เหมือนแสงเทียนกำจัดความมืด นำความสว่างมาสู่ที่นั้น ๆ

 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา  ดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์
ดอกไม้เมื่ออยู่ในที่เกิดของมัน ย่อมงดงามตามควรแก่สภาพของพันธุ์ไม้นั้น ครั้นนำมากอง
รวมกันมิไม้จัดสรร ก็หาความเป็นระเบียบมิได้ ไม่น่าดู ไม่น่าชมแต่หากช่างดอกไม้ผู้ฉลาดมาจัดสรร
ใส่แจกันหรือจัดใส่พานให้เป็นระเบียบ ย่อมเกิดความเรียบร้อยสวยงาม น่าดู น่าชม
สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อยัง เป็นคฤหัสถ์ ย่อมมีกิริยามารยาททาง
กาย วาจา ใจ เรียบร้อยตามสมควรแก่ภูมิชั้นแห่งตระกูลของตนๆ หยาบบ้าง ปานกลางบ้าง ละเอียดบ้าง
ครั้นคฤหัสถ์เหล่านั้นมีศรัทธาเข้ามาบวชอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าเปรียบดั่งช่างทำดอกไม้ผู้ชาญฉลาด
ทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติ จัดให้สงฆ์สาวกเหล่านั้นอยู่ในระเบียบเดียวกัน
จึงเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเคารพสักการบูชา
ดอกไม้ นิยมให้เพรียบพร้อมด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ สีสวย กลิ่นหอม กำลังสดชื่น จึงนิยม
จัดเปลี่ยนให้สดอยู่เสมอ อันจะแสดงให้เห็นถึงความสดชื่นความเจริญรุ่งเรือง ไม่นิยมปล่อยให้เหี่ยวแห้ง
เพราะความเหี่ยวแห้งเป็นนิมิตหมายของความหดหู่ใจความเสื่อมโทรม

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

 การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่มา http://mediacenter.mcu.ac.th

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie